Durex - 1 notizie negli ultimi 7 giorni


  • Cách ti?p th? sáng t?o c?a hăng bao cao su Durex trong mùa World ...

    Theo cu?n sách Bí quy?t thành công 100 th??ng hi?u trên th? gi?i, cái tên Durex ???c h́nh thành t? ba "nguyên t?c ch? ??o" - DUrability (b?n b?), REliability (tin c?y) và EXcellence (hoàn h?o). Nh?ng nguyên t?c này b?o ??m m?i s?n ph?m c?a Durex ??u ...

    venerd́, 13 luglio 2018 - (VietNamBiz)

 
Facebook Twitter RSS Preferiti
La Cronaca - Chi Siamo - Temi caldi - Mappa del sito - Contatti - Comunicati Stampa - Disclaimer - Privacy Livescore.in
-->